Uluslararası Hukuk Nedir?

Yazıcı-dostu sürümSend by emailPDF
Yazar: 
Merve Gülçin GÜLEÇ

Uluslararası hukuk, uluslararası ilişkiler  altında bir disiplindir. Uluslararası ilişkilerin hukuksal boyutunu bilimsel bir disiplin içinde inceler. Devletler ararası hukuk da denir.Uluslararası hukuk, uluslararası toplumu oluştıran aktörler arasındaki ilişkileri düzenleyen  ku­rallar bütünüdür. Devletlerin topluca yerine getirme zorunluluğu hissettiği; uluslararası ku­ruluş ve örgütlerin oluşturulması ve onların kendi aralarında, devletlerle, ve şahıslarla olan İlişkilerinin düzenlenmesi için gerekli olan;  uluslararası topluluğu İlgilendiren devlet haricin­deki aktörlerin ve şahısların da hak Ve görevlerini belirleyen hukuk kurallarının tümü.

Uluslararası hukukun doğuşu ve devlet­ler arasındaki ilişkilerde uygulanmaya baş­lanması egemen ulusal devletlerin ortaya çıktığı onbeşinci ve onaltıncı yüzyıllarda sözkonusu olmuştur. Ulusal devletleri daha önceki devlet sisteminden ayıran temel Özellik ülke içindeki yüce otoritenin merke­zi bir hükümetin, ya da hükümdarın eline geçmesidir. O zamana kadar hükümdar, yetkilerini feodal beylerle ve kilise ile pay­laşmaktaydı. Belli sınırlara sahip devletle­rin onalüncı yüzyılda ortaya çıkması ile bir­likte, kendi üstünde başka bîr otorite tanı­mayan egemen devletlerden sözedilir oldu. Bununla birlikte, uluslararası hukuk kural­larının gelişmesi ile ilgili bir durumda Ro­ma İmparatorluğu dönemine dek geri git­mek gerekir. Bu evrensel imparatorluk dö­neminde Roma ile yabancılar arasındaki ilişkileri düzenleyen ius gentium bir bakı­ma modern uluslararası hukukun ilk haber­cisi olmuştur. Her ne kadar çağdaş uluslara­rası hukuk kurallarının bir çoğunun kökü Roma hukukuna dayanmaktaysa da bu hukukun uluslararası hukuktan çok farklı yön­leri vardı. Bu nedenle modern uluslararası hukukun ortaya çıkışı, egemen devlet siste­minin ortaya çıkışı ile birlikte olmuştur. İlk uluslararası hukuk kurallarının önemli bir kısmı dini motivlerle yapılan otuz yıl savaş­larını sona erdiren 1648 Vestfalya Antlaş­ması ile genel bir nitelik kazanmış ve yer­leşmiştir.1

Uluslararası hukuk, uluslararası hukuk kişilerinin ilişkilerini düzenleyen normları ifade eder.

Uluslararası hukukun süjeleri (özne) olarak aşağıda sıralanmaktadır:

-Devlet,

-Uluslararası Örgütler

Uluslararası Hukuk Neyi Düzenler?

Uluslararası hukuk, yaklaşık 16. yüzyılda beliren ve bugün hala devam eden modern devletlerarası sistemin kazasız belasız işleyişini düzenler ve sadece bunu düzenler. Başka herhangi işlevi bulunmamaktadır. Sistem içindeki en önemli yapılanma olduğunu vurgulamak gereklidir Çünkü sistemin ihtiyacı ne ise, uluslararası sisteme o ihtiyacı sağlar. O sistem içindeki devletler tarafından yapılan uluslararası hukukun buna verdiğiuluslararası hukuktan, mesela onun savunduğu söylenen “İnsanlık” adına lütuf beklemek veya adalet ummak, ister sağ, ister sol olsun, liberalizmin yani ideolojinin ta kendisine işaret etmekten başka bir anlam taşımaz. Sorumuzun cevabı da odur.

                                                                                                 

Merve Gülçin GÜLEÇ

iletisim@politikadergisi.com

 

 

Notlar:

1)http://www.ansar.de/sosyalbilimler/u/003.htm

Kaynakça:

1)Pazarcı Hüseyin, Uluslar arası Hukuk, Ankara 2011, Turhan Kitabevi Yayınları

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
Doğrulama
Dikkat: Sitemize üye olan takipçiler "Doğrulama" uygulamasından muaftır.